Integritetsskyddspolicy

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

 

Unica Media AB, org. nr 556961-2624, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

 

 

Vi på Unica Media AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

 

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Unica Media ABs tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Om inte annat specifikt anges är det Unica Media AB, org. nr 556961-2624, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm, (”Unica Media”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

 

Vad är en personuppgift och vad är "behandling" av en personuppgift?

 

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Begreppet "behandling" är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör "behandling".

 

När samlar vi in personuppgifter om dig?

 

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

 

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

 

Uppgifter från andra källor

 

I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra leverantörer. Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

 

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

 

Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor

Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar

Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av

Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

 

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

 

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Unica Media AB behandlar personuppgifter på följande grunder;

 

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet

Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt

Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 

Profilering

 

Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till och uppgifter om dina inköp. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.

 

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@unicamedia.se.

 

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

 

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Unica Media ABs rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

 

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

 

Var behandlas dina uppgifter?

 

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler.

 

 

 

Dina rättigheter

 

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

 

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

 

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

 

Återkalla samtycke med framtida verkan

 

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

 

Motsätta dig behandling

 

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

 

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

 

Radering

 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

Begränsning av behandling

 

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 

Dataportabilitet

 

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

 

Cookies

 

När du besöker våra hemsidor använder vi cookies.

 

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

 

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@unicamedia.se.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

 

Unica Media AB, org. nr 556961-2624, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för Unica Media ABs behandling av dina personuppgifter.

 

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på:

 

info@unicamedia.se

 

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen.

JOBBA HOS OSS

Vi söker alltid efter kompetenta medarbetare, både journalister och mediasäljare. Har du vad som krävs?

Skicka CV till info(at)unicamedia.se.

 

ANNONSERING

Vi erbjuder annonseringslösningar för

både små och stora företag.

Vill ni synas i något av våra medier?

Skicka en förfrågan till annons(at)unicamedia.se.

KONTAKT

Unica Media AB

Hammarby Fabriksväg 23

120 30 Stockholm

Org.nr 556961-2624

 

Tel: (+46)738984191

Mail: info(at)unicamedia.se

UNICA MEDIA AB

Grunden för våra tidningar är ett genuint intresse och engagemang för det vi berättar om. Vi är övertygade om att det är två bärande komponenter för att kunna leverera intressanta, aktuella och värdefulla nyheter till våra läsare.

Copyright © All Rights Reserved